Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 72 คน
 สถิติเมื่อวาน 162 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1790 คน
1790 คน
219965 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

Automatic Sorting Conveyor with RFID Model SystemsConveyor

*  เป็นชุดฝึกได้รับการออกแบบสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถทำการ
    ศึกษาระบบหรือกระบวนการทำงานของการควบคุมแบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
*  ชุดฝึกมีลักษณะเป็นแบบจำลองการทำงาน ที่สามารถแสดงให้เห็นกระบวนการที่มี
    การเคลื่อนที่และควบคุมการทำงานได้จริงตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยการควบคุม
    ทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์
*  ระบบทั้งหมดประกอบด้วยส่วนต่างๆที่ทำงานสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน เช่น การตรวจ
    จับชนิดของวัตถุชิ้นงาน การตวจจับน้ำหนัก การตรวจจับชนิดของสี การเคลื่อนย้าย
    ชิ้นงาน ระบบสายพานเพื่อลำเลียง ระบบคัดแยกวัตถุชิ้นงาน
*  ส่วนควบคุมการประมวลผลใช้อุปกรณ์ PLC
*  ส่วนแสดงผลและการป้อนค่าข้อมูลใช้อุปกรณ์ Touch Screen (HMI)
*  อุปกรณ์ PLC, และ Touch Screen สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา และ
    เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันพร้อมมีเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัว
    แทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการบริการหลังการขาย 
    พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
*  ประกอบด้วยชุดโปรแกรมที่ใช้งานกับ PLC (ISPSoft) และ Touch Screen 
    (DOPSoft)
*  อุปกรณ์ขับเคลื่อนชุดระบบสายพานเป็น DC Motor อุปกรณ์ชุดลำเลียงวัตถุชิ้นงาน
    เป็น Steping Motor ขับเคลื่อนผ่านแกนแกนสไลท์แบบสกรู และมีอุปกรณ์อื่น
    ในระบบนิวแมติกส์ เช่น กระบอกลม วาวล์ ทีมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้
    สามารถทำการทดลองได้
*  พร้อมโปรแกรมตัวอย่างเพื่อใช้งานประกอบในการทดลอง
*  โครงสร้างพื้นฐานทำด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมโพรไฟล์ขนาดไม่น้อยกว่า 
    1500 x 800 มม. (ก x ย)
*  จุดต่อใช้งานเป็นแบบ Safety Socket 4 มม.
*  ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ประกอบอื่น เช่นชุดโต๊ะปฎิบัติการ, สายเสียบทดลอง, 
    คอมพิวเตอร์

สามารถทำการทดลองในหัวข้อดังนี้
-  การใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic
   Controller)
   » การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยคำสั่งพื้นฐานต่างๆ การหาค่าตัวแปรในโปรแกรม
      Ladder Diagram และ Function Block
-  การใช้งานจอภาพระบบสัมผัส (Human Machine Interface)
   » การเขียนโปแกรมควบคุมและแสดงผล HMI
   » การเขียนโปแกรมควบคุมและแสดงผล HMI เพื่อทำงานร่วมกับ PLC ผ่านการ
      ติดต่อสื่อสารด้วยพอร์ต RS485
-  ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่และการควบคุมตำแหน่งของ
   สเต็ปปิ้งมอเตอร์ พร้อมระบบการตรวจจับวัตถุ
-  การใช้คำสั่งในการควบคุมชุดมือจับวัตถุ (Gripper) และการเคลื่อนย้ายเข้าตำแหน่ง
-  เรียนรู้หลักการทำงานของ Load Cell Transmitter และการใช้ Output Analog 
   ไปใช้งานกับชุด PLC สำหรับใช้ในการควบคุม
-  การเขียนโปรแกรมในการควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียงพร้อมกับการ
   ควบคุมระบบตรวจจับวัตถุและการคัดแยกวัตถุ
-  การเขียนโปรแกรมการรับวัตถุและการสลับทิศทางของชุด Rotary Table พร้อมทั้ง
   การตรวจจับตำแหน่ง
-  ศึกษาหลักการทำงานของชุดเซนเซอร์สีแบบสีต่างๆ และการทำ Auto-Teaching 
   แบบกำหนดสี เพื่อใช้ในการควบคุมและสามารถเขียนโปรแกรม PLC เพื่อกำหนด
   เงื่อนไข พร้อมทั้งการควบคุมการทำงานการเคลื่อนที่ของสายพานและการคัดแยก
   วัตถุต่างๆ
-  ออกแบบและประยุกต์การทำงานทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำงานเป็นแบบการทำงาน
   ระบบอัตโนมัติและสามารถทำการการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการทำงานได้

 
 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110