Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 80 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1985 คน
1985 คน
220160 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
   

PLC-Touch Screen with System Simulation Trainer


plcSim

*  เป็นชุดทดลองที่ได้รับการออกแบบสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถ
   ทำการศึกษาระบบหรือกระบวนการทำงานของการควบคุมแบบอัตโนมัติเชิง
   อุตสาหกรรม
*  ชุดทดลองมีลักษณะเป็นแบบจำลองการทำงานที่สามารถแสดงให้เห็นกระบวนการ
   ทำงานและควบคุมการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
*  ประกอบด้วยชุดจำลองเชิงอุตสาหกรรม เช่น Star/Delta SystemSimulation, 
   Filling System Simulation, Silo System Simulation, Mixing System 
   Simulation, Lift System Simulation
*  ส่วนควบคุมการประมวลผลใช้อุปกรณ์ PLC
*  ส่วนแสดงผลและการป้อนค่าข้อมูลใช้อุปกรณ์ Touch Screen (HMI)
*  อุปกรณ์ PLC, และ Touch Screen สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา และ
   เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันพร้อมมีเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัว
   แทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการบริการหลังการขาย 
   พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
*  ประกอบด้วยชุดโปรแกรมที่ใช้งานกับ PLC (CX-Programmer) และ Touch 
   Screen (GP-Pro Ex)
*  พร้อมโปรแกรมตัวอย่างเพื่อใช้งานประกอบในการทดลอง
*  จุดต่อใช้งานเป็นแบบ Safety Socket 4 มม.
*  พร้อมด้วยชุดโต๊ะทดลอง สายสียบทดลอง, คอมพิวเตอร์ ใบงานการทดลอง 
   (ทั้งสำหรับอาจารย์และนักศึกษา)
*  ชุดทดลองเป็นแบบ Panel System ทําจากวัสดุที่เป็นฉนวนหนาไม่น้อยกว่า 5 มม
   ปิดผิวด้วยวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยสีที่ไม่สะท้อนแสง มีการพิมพ์สัญลักษณ์และ
   อักษรกำกับไว้อย่างชัดเจน ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบกัดเซาะร่องลงบนผิวหน้าเพื่อ
   ความคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน

สามารถทำการทดลองในหัวข้อดังนี้
-  การเขียนโปรแกรมและใช้งานคำสั่งอินพุตเอาท์พุต
    » BIT LOGIC INSTRUCTIONS
    » WORD LOGIC INSTRUCTION
    » INTERLOCK AND INTERLOCK CLEAR INSTRUCTION
    » SET-RESET INSTRUCTION
    » DIFFERENTIATE UP DIFFERENTIATE DOWN
-  การเขียนโปรแกรมและใช้งานคำสั่งการตั้งเวลาและนับจำนวน
    » TIMER INSTRUCTION
    » COUNTER INSTRUCTION
-  การเขียนโปรแกรมและใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
    » JUMP INSTRUCTION
    » DATA MOVEMENT INSTRUCTION
    » COMPARISON INSTRUCTION
    » DATA SHIFTING INSTRUCTION
    » DATA CONVERSION INSTRUCTION
-  การออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุมกระบวนการของระบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม
    » การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star-Delta
    » การควบคุมการบรรจุของเหลวใส่ขวด
    » การควบคุมระบบไซโล
    » การควบคุมระบบผสมของเหลว
    » การควบคุมลิฟท์ 4 ชั้น

 

 

 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110