Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 36 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1941 คน
1941 คน
220116 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

250Watt Electrical Machines TrainereMachines 0.25

*  เป็นชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับการเรียนการสอน
*  ตัวเครื่องกลไฟฟ้ามีขนาดโดยประมาณ 250 Wattความเร็วรอบโดยประมาณ
   1500 rpm ใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้า 220/380V ความถี่ 50Hz
*  สามารถทำการทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ
   สามเฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียว เครื่องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส    
   และหม้อแปลงไฟฟ้า
*  การคลัปปิ้งของตัวเครื่องกลไฟฟ้าแบบหมุนเป็นแบบการคลัปปิ้งตรง
*  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ สามารถใช้งานร่วมในการทดลองได้อย่างไม่มีปัญหา
*  ตัวเครื่องกลไฟฟ้าแบบหมุนติดตั้งอยู่บนฐานอลูมิเนียมมี Terminal Block ที่มีการ
   พิมพ์สัญญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน
*  จุดต่อต่างๆ เป็นแบบ Safety Socket ขนาด 4 mm. พร้อมสายเสียบทดลองที่เป็น
   แบบ Safety
*  ชุดทดลองเป็นแบบ Panel System ตัว Panel มีมาตรฐานความสูง A4
*  มีการพิมพ์สัญญลักษณ์และอักษรกำกับไว้อย่างชัดเจนด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ
   กัดเซาะร่อง

ประกอบด้วยเครื่องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วย Shunt, Series, Compound Wound    
  Machines
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ประกอบด้วย Squirrel Cage Motor, 
  Slip Ring Motor, Dahlander Motor, Synchronous Machines
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียว ประกอบด้วย Split Motor, Capacitor 
  Run Motor
- เครื่องกลไฟฟ้าแบ Servo ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive) หรือภาระทางกล 
  (Brake) ได้ ในตัวเดียวกัน สามารถกำหนดค่าความเร็วรอบหรือค่าแรงบิดที่ทดสอบ
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส
- ชุดภาระทางไฟฟ้าแบบ Resistive, Inductive, Capacitive load
- ชุดอุปกรณ์ Rheostat สำหรับ DC Machines ประกอบด้วยแบบ Starting 
  Rheostat, Field Excitation Rheostat, Stating Rheostat สำหรับ Slip Ring 
  Motor
- ชุดอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนขั้วแม่เหล็ก สำหรับ Three Phase Dahlander Motor เพื่อ
  ปรับความเร็วรอบ, ชุดปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนและเริ่มเดินแบบ Star/Delta 
  สำหรับ Squirrel Cage Three
- ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบ Touch Screen Multimeter ทั้งแบบไฟฟ้ากระแส
  ตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถแสดงค่า แรงดัน กระแสกำลัง ได้
- ชุดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับที่มีขนาดเหมาะสมกับการ
  ทดลองพร้อมระบบป้องกัน
- ชุดประกอบการทดลองเครื่องกลประกอบด้วย Synchronizing Module,
- โต๊ะทดลองขนาด 1500 มม.x800 มม. พร้อม Rack แบบ 2 ชั้น และสายเชื่อมต่อ
  วงจร

สามารถทำการทดลองในหัวข้อดังนี้
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ต่อแบบสตาร์
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ต่อแบบเดลต้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส
- การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส แบบคาปาซิเตอร์รัน
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส แบบคาปาซิเตอร์รันคาปาซิเตอร์สตาร์ต
- มอเตอร์รีลัคแตนซ์ 3 เฟส ต่อแบบสตาร์
- มอเตอร์รีลัคแตนซ์ 3 เฟส ต่อแบบเดลต้า
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 2 ความเร็วหรือมอเตอร์แบบดาห์ลานเดอร์
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โรเตอร์แบบสลิปริง
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
- มอเตอร์ไฟฟ้าแบบขนาน
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
- มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม
หม้อแปลงไฟฟ้า
- หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
- การกำหนดขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า
- การต่อขดทุติยภูมิของหม้อแปลงแบบอนุกรมและแบบขนาน
- การทดสอบหม้อแปลง 1 เฟส ขณะเปิดวงจร
- การทดสอบหม้อแปลง 1 เฟส ขณะลัดวงจร
- การทดสอบหม้อแปลง 3 เฟส ขณะเปิดวงจร
- การทดสอบหม้อแปลง 3 เฟส ขณะลัดวงจร
- การต่อหม้อแปลง 3 เฟส แบบสตาร์ - สตาร์
- การต่อหม้อแปลง 3 เฟส แบบเดลต้า - เดลต้า
- การต่อหม้อแปลง 3 เฟส แบบสตาร์ - เดลต้า

 
  : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110