Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 164 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2385 คน
2385 คน
220560 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.


Manufacture Research and Development in Electrical-Electronic Engineering, Machatronic, Automation Control, Motion Control, Telecommunication, RFID, CNC Training Center  Electrical-Electronic Instrument GW INSTEK, HAMEG, Other and Service Center

     บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด  ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยวัตถุประสงค์หลัก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำการวิจัย-พัฒนา-ผลิต  ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทางด้านวิศวกรรม ด้วยความรู้ความสามารถของเราเอง เพื่อให้เกิดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองให้สามารถทัดเทียม ทั้งในด้านคุณภาพและราคาเมื่อเทียบกับสินค้าทางประเทศที่ได้มีการนำเข้ามาโดยตลอด
ทำให้เกิดการขาดดุลทางด้านการค้า
     ด้วยศักยภาพของการเป็นผู้ผลิตโดยตรงทำ ให้เราไม่หยุดอยู่กับที่ในการออกแบบและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและชำนาญการ
 
      

 

ปรัชญา
     ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการดีเยี่ยม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์
    
เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้าและสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
พันธกิจ
     เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาออกแบบชุดฝึกชุดทดลองทางการศึกษา สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทางด้านการศึกษาในระดับต่างๆ เช่น อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขาย การซ่อมบำรุงและศูนย์บริการต่างๆ เช่นเครื่องมือวัด และชุดฝึกชุดทดลอง 
 
ที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทั้งในรูปแบบความสวยงาม,ความแข็งแรงทนทานและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน เพื่อให้สินค้าเกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งานและตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านก่อนและหลังการขายให้แก่ลูกค้าด้วยทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้ลูกค้าเกิด ความไว้วางใจได้ว่าทางบริษัทสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดไป
 


บริการก่อนและหลังการขาย
   -  ให้ข้อมูล/ราคา/คำแนะนำให้ตรงกับความต้องการ
   -  การออกแบบและพัฒนาตัวสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและ ตรงตามความ 
      ต้องการสูงสุด
   -  การประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
   -  การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประเมินคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้ตรงตาม
      คุณลักษณะ
   -  ทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทำงานเข้ากันได้อย่างเป็นระบบ
   -  จัดสาธิต/ฝึกอบรมการใช้งาน 
   -  รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อๆไป
   -  ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

     จากปีที่ผ่านๆมาทางบริษัทได้มุ่งมั่นด้วยปฎิภาณที่แน่วแน่ ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การเรียน การสอน จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจ
จากสถาบันการศึกษาหลายๆแห่ง สั่งซื้อ/สั่งผลิตชุดทดลองและชุดฝึกต่างๆ เพื่อใช้
ในห้องปฏิบัติการของสถาบัน พร้อมทั้งได้มีการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาให้กับกลุ่มสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110