Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 149 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2370 คน
2370 คน
220545 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน

1. รายละเอียดทั่วไป
    1.1  เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศยุโรป
    1.2  มีการจดทะเบียนการค้าและมีสำนักงานใหญ่ (Original Head Office) 
          อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนโรงงานผลิตอาจตั้งอยู่นอกกลุ่มประเทศ
          ดังกล่าวได้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท OFFICE USE โดยมีเอกสารรับรอง
          จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
    1.3  เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังมิได้ทำการติดตั้งใช้งาน ณ ที่ใดมาก่อน รวมทั้ง
          ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt)
    1.4  บริษัทที่เสนอราคาได้รับการรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
          หรือสาขาในไทยโดยมีเอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุชื่อหน่วยงานและ
          อ้างอิงเลขที่ประกาศ วันที่สอบราคา ที่ขายสินค้าให้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
          บริการหลังการขาย 

2. รายละเอียดทางเทคนิค
    2.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
          จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
          มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
          สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz
    2.2  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
          สามารถขยายได้ถึง 16 GB
    2.3  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
          จำนวน 1 หน่วย
    2.4  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไ
          ม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
    2.5  มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
    2.6  มีช่องสำหรับเชื่อมกับจอภาพ VGA Port และ HDMI อย่างละ 1 ช่อง
    2.7  มี Port USB 3.0 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4  พอร์ต
    2.8  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
          Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    2.9  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

3. รายละเอียดอื่นๆ
    3.1  บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีระบบ Online support ซึ่ง
          เป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Driver และ Bios 
          update ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL ให้ทราบ
          มาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย
   
3.2  มีเงื่อนไขการรับประกันแบบไม่คิดค่าอะไหล่และค่าแรง ณ สถานที่ติดตั้ง
          ในวันทำการถัดไป (Next Business Day Onsite Services) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
          นับจากวันตรวจรับมอบผลิตภัณฑ์ มีศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
          ISO9000 Series ภายใต้ชื่อเดียวกันกับตัวสินค้า ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย
          ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
    3.3  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้
          3.3.1  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง
                   มาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 Series
          3.3.2  ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
                   สถาบันได้รับการยอบรับจากนานาชาติ เช่น FCC หรือ CE
          3.3.3  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับ
                   การยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CSA หรือ CE  หรือ IEC
          3.3.4  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy

 
 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110