Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 46 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1951 คน
1951 คน
220126 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

1. รายละเอียดทั่วไป
    1.1  เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศยุโรป
    1.2  มีการจดทะเบียนการค้าและมีสำนักงานใหญ่ (Original Head Office)
          อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนโรงงานผลิตอาจตั้งอยู่นอกกลุ่มประเทศ
          ดังกล่าวได้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท OFFICE USE โดยมีเอกสารรับรอง
          จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
    1.3  เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังมิได้ทำการติดตั้งใช้งาน ณ ที่ใดมาก่อน รวมทั้ง
          ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt)
    1.4  บริษัทที่เสนอราคาได้รับการรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
          หรือสาขาในไทยโดยมีเอกสารประกอบการยืนยันโดยระบุชื่อหน่วยงานและ
          อ้างอิงเลขที่ประกาศ วันที่สอบราคา ที่ขายสินค้าให้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
          บริการหลังการขาย
    1.5  เครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, แป้นพิมพ์และอุปกรณ์เมาส์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์
          ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งหมด

2. รายละเอียดทางเทคนิค
    2.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ
          8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
          3.2 GHz และ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
          Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  จำนวน 1 หน่วย 
    2.2  แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Intel Chipset รุ่น H110 หรือดีกว่า 
    2.3  มี BIOS และแผงวงจรหลักที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมาย
          การค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.4  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
          แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
          การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
    2.5  มีพอร์ต USB จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ports โดยทั้งหมดเป็น ชนิด USB 3.0 
          อย่างน้อย 2 ports 
    2.6  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4-2133 MHz หรือดีกว่า ขนาด
          ไม่น้อยกว่า 4 GB สามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB  
    2.7  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
          ความเร็วการหมุนของจานไม่ต่ำกว่า 7200 รอบต่อนาที
    2.8  มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
    2.9  มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio หรือดีกว่าติดตั้งบนแผงวงจรหลัก
    2.10  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
            Base-T หรือดีกว่า ติดตั้งบนแผงวงจรหลักโดยมีช่องสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ
            แบบ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    2.11  มี Expansion Slots จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Slots โดยแบบ PCI Expess x 16 
            จำนวน 1 Slots เป็นแบบ PCI Expess x 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Slots
    2.12  มีพอร์ตเชื่อมต่อเพื่อการแสดงภาพทั้งแบบ VGA และ DVI-D อย่างละ 1 พอร์ท
    2.13  มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB หรือดีกว่า ซึ่งมีทั้งอักษรภาษาไทย 
            ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 
            104 ปุ่ม
    2.14  มี Mouse เป็นชนิด Optical Mouse โดยใช้หัวเชื่อมแบบ USB  
    2.15  มีแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ที่สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า
            ของประเทศไทย  ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 180 W 
    2.16  มี Hardware ทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน 
            TPM 1.2 หรือ ดีกว่า Build in บนแผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความ
            ปลอดภัยของข้อมูล
    2.17  มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสำหรับแสดงถึงปัญหา
            ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direst Detect) เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหา
            เบื้องต้นโดยจะต้องแยกการแสดงผลของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจน ไม่ต่ำกว่า 
            5 รายการ เช่น CPU, Memory, Graphic และ Power Supply ฯลฯ
    2.18  มี Software ที่พัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
            กฏหมายทำงานสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถ
            ล็อกพอร์ต USB ไม่ให้ใช้งานร่วมกับ Flash drive หรือ External Harddisk 
            เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล
    2.19  จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
            มีขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง

3. รายละเอียดอื่นๆ
    3.1  บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีระบบ Online support ซึ่ง
          เป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Driver และ 
          Bios update ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL 
          ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย
    3.2  มีเงื่อนไขการรับประกันแบบไม่คิดค่าอะไหล่และค่าแรง ณ สถานที่ติดตั้งในวัน
          ทำการถัดไป (Next Business Day Onsite Services) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
          นับจากวันตรวจรับมอบผลิตภัณฑ์ มีศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
          ISO9000 Series ภายใต้ชื่อเดียวกันกับตัวสินค้า ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย
          ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
    3.3  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้
          3.3.1  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
                   ISO 9001 และ 14001 Series
          3.3.2  ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบัน
                    ได้รับการยอบรับจากนานาชาติ เช่น FCC หรือ CE
          3.3.3  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับ
                    การยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CSA หรือ CE  หรือ IEC
          3.3.4  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star

 
 
 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110